bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakres zadań

Do zadań Centrum należy:

 1. Edukacja kulturalna środowiska, w szczególności dzieci i młodzieży, realizująca się w zainteresowaniach uczestników poprzez pracę w zespołach, kołach zainteresowań, kursach, warsztatach, organizowanych konkursach, przeglądach, festiwalach we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej.
 2. Opieka nad amatorskim ruchem artystycznym, twórczością ludową oraz ich promowanie.
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno-wypoczynkowych, sportowych oraz rozrywkowych, zapewniające uczestnikom racjonalne spędzanie czasu wolnego zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami.
 4. Koordynowanie działalności kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
 5. Prowadzenie działalności służącej upowszechnieniu sportu i masowej kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu takimi jak uczniowskie kluby sportowe i ludowe kluby sportowe.
 6. Udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, placówek oświatowych, osób indywidualnych.
 7. Czuwanie nad właściwą eksploatacją i konserwacją bazy sportowej i rekreacyjnej.
 8. Prowadzenie działalności programowej i reklamowej z zakresu działania Centrum.
 9. Gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury, informacji i dokumentacji dotyczących zjawisk kulturowych i sportowych na terenie gminy.
 10. Upowszechnianie dorobku i osiągnięć instytucji kultury, sportu oraz twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, popularyzacja najcenniejszych wartości kultury narodowej.
 11. Inicjowanie i podejmowanie współpracy z gminami w kraju i zagranicą w celu wymiany kulturalnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowanych grup młodzieżowych.
 12. Wspieranie podejmowanych przez Urząd Gminy Tarnów działań na rzecz promocji gminy.
 13. Wydawanie pisma samorządowego ,,Nowiny Tarnowskiej Gminy”, między innymi promującego dorobek i osiągnięcia instytucji kultury, sportu, twórców i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, najcenniejszych wartości kultury narodowej.Opublikował: Filip Malig
Publikacja dnia: 03.01.2014
Podpisał: Anna Żurowska
Dokument z dnia: 25.04.2012
Dokument oglądany razy: 2 247